Macbook Pro 13 นิ้ว

Macbook Pro 13 Model A1278

เปลี่ยนกระจกหน้า 2000 บาท
เปลี่ยนจอด้านใน 4000 บาท

Macbook Pro Retina 13 Model A1425/A1502

ปี 2012-2015
เปลี่ยนจอยกบอดี้ 16500 บาท

Macbook Pro retina 13 Model A1706. A1708

ปี 2016,2017
เปลี่ยนยกฝา มีสองสี Space grey & silver. 17000 บาท

Macbook Pro Retina 13 Model A1989/A2159

ปี 2018-2019
เปลี่ยนยกฝา มีสองสี Space grey & silver. 17500 บาท

Macbook Pro 13 Model A2251/A2289

ปี 2020
เปลี่ยนยกฝา มีสองสี Space grey & silver. 18500 บาท

Macbook Pro M1 Model A2338

ปี 2020
เปลี่ยนยกฝา มีสองสี Space grey & silver. 19500 บาท

Macbook Pro 15 นิ้ว

Macbook Pro 15 Model A1286

เปลี่ยนกระจกด้านหน้า 2500 บาท
เปลียนจอด้านใน 4500 บาท

Macbook Pro Retina 15 Model A1398

ปี 2012-2015
เปลี่ยนจอยกบอดี้ 16500 บาท

Macbook Pro retina 15 Model A1707

ปี 2016,2017
เปลี่ยนยกฝา มีสองสี Space grey & silver. 27500 บาท

Macbook Pro retina 15 ปี Model A1990

ปี 2018-2019
เปลี่ยนยกฝา มีสองสี Space grey & silver 27500 บาท

Macbook Air

Macbook air 11 Model A1370 / A1465

เปลี่ยนเฉพาะจอใน 4500 บาท
เปลี่ยนยกฝา 8000 บาท

Macbook air 13 Model A1369 / A1466

เปลี่ยนเฉพาะจอใน 6000 บาท
เปลี่ยนยกฝา 10900 บาท

Macbook Air 13 Model A1932

ปี 2018-2019
เปลี่ยนยกฝา มีสี Space grey, silver,gold. 15500 บาท
เปลี่ยนจอใน 11500

Macbook Air M1 Model A2337

ปี 2020
เปลี่ยนยกฝา สี Space grey, silver 16500 บาท

Macbook Pro 16 นิ้ว

Macbook Pro retina 16 A2141

ปี 2019
เปลี่ยนจอยกฝา 30,000 บาท

Keyboard Macbook Pro 13 A1502 Retina

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 3,500 บาท
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Pro 13 A1278

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 2,500 บาท
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Pro 13 Retina A1425

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 2,800 บาท
รูปแบบภาษาไทย อังกฤษ

Keyboard Macbook Pro 13 Retina A1708

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 5,500 บาท
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Pro 13 retina A1706 Touch bar

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 6000 บาท
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook 12 นิ้ว A1534

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 5000 บาท
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Air 11 A1370 A1465

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 2,500 บาท
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Air 13 A1369 A1466

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 2,500 บาท
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Pro 15 A1286

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 2500 บาท
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Pro 15 Retina A1398

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 3500 บาท
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ

Keyboard Macbook Pro 15 Retina A1707

ราคาเปลี่ยนคีย์บอร์ด 7000 บาท
รูปแบบภาษา ไทย-อังกฤษ